افزودنی های مستربچ

افزودنی های ماستفاده از این افزودنی ها که با رعایت دقیق استانداردها تولید گردیده اند مزایای چشمگیری را در ارائه محصول نهایی سبب می شوند که عبارتنداز:
  • لیز کننده
  • ضد اشعه ی ماورا بنفش
  • شفاف کننده
  • ضد الکتریسیته ی ساکن
  • آنتی بلاک
  • کمک کننده ی فرآیند
  • تمیزکننده ها
  • کند کننده ی شعله