در هر کجای وبسایت که دوست دارید
از گالری استفاده کنید.

شما می توانید هر گالری که می خواهید ایجاد و آنها را در هر مکان بر روی صفحه شما نیاز دارید. همچنین گالری می توانید هر سطر، ستون و اقلام است. بنابراین اجازه دهید صهیونیستی گالری خود ایجاد و آن را درست مثل شما می خواهید.